Pojem BSM je veľmi známy v našej spoločnosti, nakoľko sa s ním stretávame často. Problém však nastáva pri otázke, čo všetko môžeme označiť za predmet BSM, preto si priblížime význam samotného pojmu a rovnako tak vymedzíme presnejšie, ktoré veci patria do BSM, a čo naopak zákon považuje za výnimky, ktoré nemožno považovať za veci patriace do BSM.

Čo to je BSM?

Je to spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudnú za trvania manželstva. Vznik BSM je teda naviazaný na vznik manželstva ako takého. Zákon č. 40/ 1964 Zb. ( Občiansky zákonník ), rozoznáva dve formy spoluvlastníctva. Jednou formou je podielové spoluvlastníctvo a tou druhou je práve už spomínané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. BSM je upravené v § 143 až § 151 Občianskeho zákonníka. Podstatným rozdielom medzi týmito formami je najmä to, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, môže vzniknúť ako už z názvu vyplýva iba medzi manželmi. Rovnako tak podstatným rozdielom medzi formami spoluvlastníctva, je fakt súvisiaci s veľkosťami podielov. Pri BSM manželia nemajú určenú veľkosť podielov.

Čo všetko patrí do BSM?

Vzhľadom k tomu, že pri BSM nie sú určené podiely spoluvlastníkov, bude do BSM patriť všetko čo jeden z manželov nadobudol alebo manželia spoločne nadobudli od vzniku manželstva až po jeho zánik. Predmetom BSM teda sú hnuteľné i nehnuteľné veci, napríklad pozemky, domy, autá a pod. Nadobudnutie veci môže byť napríklad kúpnou zmluvou, spracovaním, vydržaním a podobne. Predmetom BSM sú najmä:

 •                – príjmy získané z pracovného alebo iného obdobného pracovného vzťahu
 •                – úspory
 •                – zisky a príjmy z podnikateľskej činnosti
 •                – výnosy z majetku manželov
 •                – výhry z lotérie
 •                – plnenia z poistnej zmluvy a pod.

A čo teda nepatrí do BSM?

Treba povedať, že veci, ktoré každý z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, do BSM nepatria, a to ani v prípade, ak ich užívajú obaja manželia.

Občiansky zákonník však ustanovuje výnimky, kedy aj veci nadobudnuté počas manželstva nebudú patriť do BSM. Ide o:

 • 1) veci získané dedičstvom – ak je dedičom jeden z manželov, tak zdedené veci po poručiteľovi nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.
 • 2) veci získané darovaním – tu je dôležité zdôrazniť, že pri darovaní sa vždy sleduje úmysel darcu. Špecifickým prípadom sú svadobné dary, pri ktorých je úmysel obdarovať oboch manželov, avšak takéto dary nebudú patriť do BSM, pretože manželia budú mať dary v podielovom spoluvlastníctve, čo znamená, že manželia budú mať určenú veľkosť ich podielov. A teda nemožno hovoriť, že takéto dary budú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, kde veľkosť podielov nie je určená.
 • 3) veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe ( napríklad oblečenie, kozmetika a pod. )
 • 4) veci, ktoré slúžia na výkon povolania len jedného z manželov ( napríklad počítač, pracovné náradie a pod. )
 • 5) veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.