Právo Európskej únie​

Naša kancelária poskytuje právne služby v dvoch členských štátoch a tak sme zárukou vysokej odbornosti a dôkladnej znalosti uvedenej problematiky.

Profesionálny právny servis

Naša kancelária poskytuje právne služby v dvoch členských štátoch a tak sme zárukou vysokej odbornosti a dôkladnej znalosti uvedenej problematiky.

KROK - 1 / 5

Úvodná konzultácia

Prvý krok spočíva v konzultácii s klientom, oboznámení sa s rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu, prípadnými podkladmi a oboznámení klienta s prípadnými možnými alternatívami riešenia prípadu.

KROK - 2 / 5

Výber právnych noriem
národné a EÚ

Na základe informácii od klienta a s ohľadom na individuálny skutkový a právny stav veci a osobitné potreby klienta prípad detailne preštudujeme, právne analyzujeme a identifikujeme relevantné právne predpisy a ich ustanovenia, ako na úrovni EÚ, tak aj národné právne predpisy, v ktorých je legislatíva únie implementovaná. V prípade potreby európskych súdov, následne zistené skutočnosti s odbornou starostlivosťou aplikujeme na konkrétny prípad a v rámci tímu prekonzultujeme najvhodnejšie alternatívy riešení.

KROK - 3 / 5

Návrh postupu

V tomto kroku klientovi už poskytujeme klientovi riešenie na základe vopred pripravenej a prekonzultovanej analýzy a ktoré je nami považované za najvhodnejšie. Ku každému klientovi pristupujeme lojálne a individuálne a preto okrem nami považovaného najvhodnejšieho riešenia predstavíme klientovi aj iné vhodné riešenia, z ktorých, po konzultácii a dohode s klientom, stanovíme ďalší postup riešenia prípadu.

KROK - 4 / 5

Zastúpenie v konaní

Počas celého konania zastupujeme klienta prostredníctvom splnomocnenia pred súdnymi inštitúciami Európskej únie, dôraz kladieme na dodržiavanie ľudských práv a podporu pri aplikácii základných zásad vnútorného trhu a súťažného práva. Taktiež poskytujeme poradenstvo v oblastiach regulovaných primárnym a sekundárnym právom a poskytujeme klientom informácie o existujúcich právnych predpisoch EÚ, ich význame vo vzťahu k činnosti klienta a spôsobe ako ich účinne uplatniť.  Ďalej klientovi poskytujeme pomoc pri vybavovaní rôznych dokumentov potrebných pre konkrétny prípad, vypracovávame rôzne právne stanoviská a rozbory a pripravujeme dokumentáciu potrebnú pre rozhodnutie správneho orgánu. S klientom konzultujeme každý krok, počas celého konania tím spoločne pracuje na celom prípade a analyzuje najvhodnejší postup pre klienta, pričom o každom kroku je klient podrobne informovaný a bez jeho súhlasu nevykonávame žiadne úkony.

KROK - 5 / 5

Vyriešenie

Po ukončení konania informujeme klienta o výsledku, doručíme mu všetky súdne dokumenty a v prípade potreby sa dohodneme na ďalšom postupe.

*Každý prípad je svojim charakterom a povahou odlišný, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup pre Váš prípad.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
08:00 - 17:00 hod.

V prípade potreby
dohodou
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám