Právo nehnuteľností​

Právna úprava nehnuteľností na Slovensku vykazuje mnohé odlišnosti v porovnaní s okolitými krajinami, napríklad prelomením rímskej zásady superficies solo cedit, čo znamená, že pozemok pod stavbou automaticky neprináleží k stavbe. Spolu so skutočnosťou, že právo nehnuteľností je kľúčovou oblasťou práva a neodmysliteľnou súčasťou života fyzických aj právnických osôb, poskytujeme komplexné právne služby vo všetkých aspektoch týkajúcich sa nehnuteľností nielen pre súkromný, ale aj verejný sektor.

Profesionálny právny servis

Náš špičkový tím disponujúci bohatými skúsenosťami týkajúcimi sa práva nehnuteľností pristupuje ku každému klientovi individuálne a lojálne s dôrazom na profesionálny prístup, vďaka čomu sa podieľame na mnohých významných projektoch ako na Slovensku, tak aj Českej republike.

KROK - 1 / 9

Úvodná konzultácia

Prvý krok spočíva v stretnutí s klientom, oboznámením sa s prípadom a klientovou požiadavkou. Výhoda kúpy a predaja nehnuteľnosti prostredníctvom advokáta spočíva v odbornosti a profesionálnemu prístupu advokáta a v tom, že je zo zákona poistený pre prípad škody, ktorú by spôsobil klientovi výkonom svojho povolania.

KROK - 1 / 9

Získanie potrebných informácii

Pred dispozíciou s nehnuteľnosťou si v prvom rade overíme, či predávajúci je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti, napríklad listom vlastníctva, ktorý vydáva príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Ďalej, rovnako ako predávajúceho, preveríme aj kupujúceho, konkrétne jeho kredibilitu. Ide o preverenie dôveryhodnosti kupujúceho, pričom môže spočívať napríklad v tom, že požiadame kupujúceho, aby preukázal, že disponuje potrebnou hotovosťou na kúpu nehnuteľnosti. Následne, ak je to potrebné, usmerníme klienta, aké iné doklady je ešte potrebné doložiť a v prípade splnomocnenia zo strany klienta si vieme tieto doklady zabezpečiť samy, nakoľko sme oprávnený zastupovať klienta v celom katastrálnom konaní

KROK - 3 / 9

Revízia registrov

V tomto kroku preverujeme, či sedí faktický stav s právnym. Preverenie právneho stavu realizujeme prostredníctvom listu vlastníctva, kde v časti C/Ťarchy sú vedené konkrétne ťarchy vo vzťahu k vlastníkovi nehnuteľnosti, napr. vecne bremeno, záložné právo, predkupné právo. Pri pre verení faktického stavu zisťujeme skutočný technický stav nehnuteľnosti prostredníctvom fyzickej obhliadky.

KROK - 4 / 9

Návrh postupu

Po preverení právneho a faktického stavu, overení či je predávajúci skutočne predávajúcim a kupujúci disponuje dostatočnou kredibilitou, vypracujeme návrh najvhodnejšieho postupu, ktorý detailne preberieme s klientom a dohodneme sa na záväznom postupe.

KROK - 5 / 9

Príprava zmluvnej dokumentácie

V tomto kroku vypracujeme pre klienta kúpnu zmluvu, ktorá je pri prevode nehnuteľností najdôležitejším právnym úkonom. Kúpna zmluva musí byť vyhotovená písomne a musí byť v nej nehnuteľnosť podrobne špecifikovaný, musia tu byť označené zmluvné strany, predmet kúpy a predaja, predmet zmluvy, výška kúpnej ceny a ostatné podstatné náležitosti kúpnej zmluvy. V tejto fáze komunikujeme aj s druhou stranou, pričom sa snažíme vyjednať najvýhodnejšie zmluvné podmienky a pripomienkujeme návrh zmluvy až do momentu jej uzatvorenia.

KROK - 6 / 9

Podpis zmlúv vrátane overenia podpisov

Podpis zmluvy a overenie podpisov prebieha prostredníctvom autorizácie zmluvy. Ide o overenie totožnosti účastníka konania bez prítomnosti notára, pričom je zachovaná najvyššia možná miera opatrnosti pre klienta. Okrem preverenia strán preverujeme aj zmluvu, či neobchádza zákon alebo sa neprieči dobrým mravom. Výhodou autorizácie zmluvy prostredníctvom advokáta je ušetrenie času, nakoľko katastrálny odbor povolí vklad autorizovanej zmluvy do katastra v lehote najneskôr do 20 dní (v prípade neautorizovanej zmluvy ide o 30 dní). Samotná autorizácia nahrádza osvedčenie podpisu notárom, takže nie je potrebné overovať podpisy zmluvných strán u notára. Takto autorizovanú zmluvu katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je v súlade s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie na vklad, čo znamená, že katastrálny odbor neskúma, či prejavy vôle zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a určité, či bola dodržaná zmluvná voľnosť alebo či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza ho alebo sa neprieči dobrým mravom, pričom neprihliada ani na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Takáto autorizácia sa preukazuje doložkou o autorizácii.


Rovnako naša kancelária poskytuje aj advokátsku úschovu, ktorá spočíva v úschove peňazí na obdobie, kým kataster nerozhodne o vklade vlastníckeho práva. Kupujúci zloží do úschovy v našej kancelárii peniaze, ktoré sú po jeho zápise na list vlastníctva bezpečne prevedené na účet predávajúceho pri zachovaní najvyššej možnej miery ochrany oboch strán.

KROK - 7 / 9

Príprava návrhu na vklad

Po tom, ako splníme všetky predchádzajúce kroky, spíšeme kúpnu zmluvu a autorizujeme ju, pristupujeme k vypracovaniu návrhu na vklad nehnuteľnosti, ktorý adresujeme príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, kde identifikujeme zmluvné strany a kúpnu zmluvu, na základe ktorej má byť vklad do katastra vykonaný. Výhodou konania prostredníctvom advokáta je podanie návrhu elektronicky a zníženie správneho poplatku zo 66€ na 18€, čím klient ušetrí 48€. V prípade zrýchleného konania je poplatok za elektronické podanie 133€, čím klient oproti listinnému podaniu ušetrí 133€.

KROK - 8 / 9

Zastúpenie v katastrálnom konaní

Zastúpenie v katastrálnom konaní prebieha od konania o povolení vkladu až do právoplatného rozhodnutia, prípadne až do právoplatného rozhodnutia o opravnom prostriedku. Zastúpenie okrem vypracovania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečí vkladu do katastra prebieha aj prostredníctvom komunikácie s katastrálnym úradom, pričom nie vždy je táto komunikácia úplne jednoduchá.

KROK - 9 / 9

Informácie klientovi o vybavení

V tomto kroku, po úspešnom zápise kupujúceho na list vlastníctva prebieha informácia klienta o úspešnom prevode nehnuteľností a peniaze zložené do advokátskej úschovy zasielame predávajúcemu.

*Každý prípad je svojim charakterom a povahou odlišný, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup pre Váš prípad.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
08:00 - 17:00 hod.

V prípade potreby
dohodou
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 2020 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám