Novinky

Čo prináša tzv. chodníková novela?

Novela zákona o cestnej premávke účinná od 1. marca 2022, priniesla do praxe univerzálny zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, okrem výslovne označených oblastí. Pravidlo, ktoré odteraz zakazuje parkovanie vozidiel na chodníku, sa stáva aktuálnym a zakazuje státie na chodníku v prípade, že to výslovne dovoľuje dopravná signalizácia. Od nedele

Zobraziť viac »

Čo prináša tzv. chodníková novela?

Novela zákona o cestnej premávke účinná od 1. marca 2022, priniesla do praxe univerzálny zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, okrem výslovne označených oblastí. Pravidlo, ktoré odteraz zakazuje parkovanie vozidiel na chodníku, sa stáva aktuálnym a zakazuje státie na chodníku v prípade, že to výslovne dovoľuje dopravná signalizácia. Od nedele

Konanie o dedičstve krok za krokom

V dnešnom článku Vám priblížime priebeh dedičského konania krok za krokom. Hoci nejde o veľmi pozitívnu tému, pokladáme za dôležité a v konečnom dôsledku praktické mať určité právne povedomie aj v tejto sfére, nakoľko ide o jedno z najrozsiahlejších a najbežnejších mimosporových konaní, v ktorom sa ako fyzická osoba môžete ocitnúť. Ako začína dedičské konanie? Na úvod je dôležité

Nedoplatky na výživnom. Ako sa k nim postaviť?

Rozchod partnerov prináša so sebou mnoho otázok a problémov, najmä ak ide o otázky týkajúce sa výživného pre deti. Aj keď sa rodičia dohodnú na výške výživného a jeho pravidelnom platení, niekedy sa môže stať, že jeden z rodičov nedodrží svoju povinnosť a nedoplatí výživné. Čo v takom prípade môže

Premlčanie práva

Premlčanie je právny inštitút, ktorý zabezpečuje, aby sa nároky a práva uplatňovali v primeranom čase. Právo na uplatnenie nároku alebo práva premlčaním, ktoré nastáva po uplynutí určitého časového obdobia, síce nezaniká, ale v prípade vznesenia námietky premlčania protistranou, vám súd nemôže Vaše právo priznať.  Dĺžka premlčacej doby sa líši v závislosti

Konkurenčná doložka v pracovnom práve

Konkurenčná doložka je ustanovenie pracovnej zmluvy, ktoré obmedzuje právo zamestnanca vykonávať podobnú prácu pre iného zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru s pôvodným zamestnávateľom. Primárne sa teda týka ochrany zamestnávateľa pred konkurenciou zo strany bývalého zamestnanca. Konkurenčná doložka sa môže vzťahovať na určitú dobu po skončení pracovného pomeru, alebo aj na

Čo by mala obsahovať zmluva o dielo

Zmluva o dielo patrí medzi základné právne nástroje, ktoré slúžia k riadeniu vzťahov medzi dvoma stranami, ktoré sa dohodli na vykonaní určitého diela, prípadne činnosti. Táto zmluva sa v Slovenskej republike riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka a musí byť zostavená správne, aby zabezpečovala práva a povinnosti zmluvných strán.

Upomínacie konanie ako rýchle vymáhanie pohľadávok

Vedeli ste, že pri dnešnej zaťaženosti súdov je priemerná dĺžka konania v občianskoprávnej agende 15 mesiacov? Pričom s prihliadnutím na komplexnosť jednotlivých prípadov, by sa dalo daný spor prejednať a rozhodnúť v priaznivejšej lehote tak aby boli zachované všetky zásady vyplývajúce z Civilného sporového poriadku. V roku 2017 vstúpil do účinnosti zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom

Zásady trestného konania (pokračovanie)

V nadväznosti na predošlí článok sa Vám pokúsime priblížiť ďalšie zásady v Trestnom poriadku. Veríme, že Vám takýto článok pomôže a vysvetli ďalšie zásady v trestnom konaní a samotné princípy trestného konania. Zásada oficiality Zásada je priamo vyjadrená v § 2 ods. 6 Trestného poriadku a to v znení: „Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov („BSM“)

Pojem BSM je veľmi známy v našej spoločnosti, nakoľko sa s ním stretávame často. Problém však nastáva pri otázke, čo všetko môžeme označiť za predmet BSM, preto si priblížime význam samotného pojmu a rovnako tak vymedzíme presnejšie, ktoré veci patria do BSM, a čo naopak zákon považuje za výnimky, ktoré nemožno považovať za veci

Ochrana osobných údajov

Pri ochrane osobných údajov musíte poznať najmä dva právne predpisy. V slovenskom právnom poriadku máme zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Avšak, zmena spoločnosti a množstvo elektronizácií spôsobilo potrebnú zmenu na Európskej úrovni. V dnešnej dobe má aplikačnú prednosť a priamu

Sociálne média

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Naši spokojní klienti

L. D. Žilina
„Služby advokátskej kancelárie PLANAVSKY & PARTNERS určite odporúčam, nám veľmi pomohol. Sú to profesionáli - odborne aj ľudsky. Navyše komunikácia s nimi bola bezproblémová a rýchla.“
Mgr. Bc. David Dvořák, advokát Brno
„Všechny záležitosti našich klientů na Slovensku řešíme výhradně přes advokátní kancelář PLANAVSKY & PARTNERS, která je zárukou kvality na kterou se můžeme vždy spolehnout.“
V. A. Bytča
„Pán advokát je veľmi odborný a ústretový človek, bola s ním ľahká a rýchla komunikácia, môžem ho len odporučiť.“