Obchodné právo

Obchodné právo predstavuje osobitnú časť súkromného práva a zahŕňa právne normy upravujúce právne postavenie a vzťahy podnikateľov, do ktorých podnikatelia vstupujú pri realizovaní podnikateľskej činnosti a ďalej upravuje obchodno-záväzkové vzťahy ako aj niektoré iné vzťahy, ktoré súvisia s podnikaním. Okrem týchto služieb poskytujeme na profesionálnej úrovni aj správu pohľadávok a ich vymáhanie súdnou aj mimosúdnou cestou. Všetky služby poskytujeme s odbornou starostlivosťou, s prihliadnutím na osobu klienta, jeho požiadavky a predmet podnikania.

Profesionálny právny servis

Vďaka bohatej praxi v tejto oblasti a skutočnosti, že máme na rozdiel od iných kancelárii možnosť overenia podpisov na dokumentácii priamo v našej kancelárii, u nás vyriešite všetko rýchlejšie a bez komplikácii. 

KROK - 1 / 5

Úvodná konzultácia

Prvý krok spočíva v konzultácii s klientom, oboznámení sa s rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu, prípadnými podkladmi a oboznámení klienta s prípadnými možnými alternatívami riešenia prípadu.

KROK - 2 / 5

Posúdenie prípadu

Ku každému klientovi pristupujeme s individuálnym prístupom, prípad detailne preštudujeme, právne analyzujeme a identifikujeme relevantné právne predpisy a ich ustanovenia. V prípade potreby sa oboznámime s rozhodovacou praxou súdov, slovenských, českých ako aj európskych, následne zistené skutočnosti s odbornou starostlivosťou aplikujeme na konkrétny prípad a v rámci tímu prekonzultujeme najvhodnejšie alternatívy riešení.

KROK - 3 / 5

Návrh ďalšieho postupu

V tomto kroku klientovi už poskytujeme riešenie, ku ktorému sme v predchádzajúcom kroku dospeli a ktoré je nami považované za najvhodnejšie. Ku každému klientovi pristupujeme lojálne a individuálne a preto okrem nami považovaného najvhodnejšieho riešenia predstavíme klientovi ale aj iné vhodné riešenia, z ktorých, po konzultácii a dohode s klientom, stanovíme ďalší postup riešenia prípadu.

KROK - 4 / 5

Vypracovanie zmluvnej dokumentácie

V tomto kroku vypracovávame pre klienta všetky potrebné dokumenty k jeho prípadu, či už sa jedná o obchodné alebo rámcové zmluvy, dokumenty potrebné pre založenie, zmenu alebo zrušenie obchodných spoločností alebo dokumenty potrebné pre iné konania.

KROK - 5 / 5

Zastúpenie v prípadnom súdnom alebo inom spore

Klientovi ponúkame odborné zastúpenie v súdnom konaní, na rokovaniach, v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, v exekučnom konaní a rovnako aj pri založení obchodnej spoločnosti vrátane zápisu, zmeny alebo výmazu údajov zapísaných v Obchodnom registri podľa potreby.

Počas celého konania klienta zastupujeme, komunikujeme s ním o danom prípade, o všetkých nových skutočnostiach sa vzájomne informujeme a nevykonávame žiadny krok bez klientovho súhlasu.

Rovnako zabezpečujeme aj vymáhanie pohľadávok, či už súdnou alebo mimosúdnou cestou, právnu pomoc v prípade porušenia či ohrozenia dobrého mena a povesti, riešenie otázok náhrady škody ale aj právnu pomoc v prípade zneužitia účasti na hospodárskej súťaži.

*Každý prípad je svojim charakterom a povahou odlišný, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup pre Váš prípad.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
08:00 - 17:00 hod.

V prípade potreby
dohodou
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 2020 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám