Vymáhanie pohľadávok​

Vymáhanie pohľadávok prestavuje odborne, organizačne a časovo náročný proces vymáhania dlhov od dlžníka, pričom vyžaduje vysokú znalosť právnych predpisov a judikatúry, čím nepochybne náš tím disponuje a tým predstavuje vysokú záruku účinného a úspešného vymoženia pohľadávky. Poskytujeme komplexné a efektívne služby vymáhania rutinných, ale aj právne a skutkovo komplikovaných pohľadávok každého druhu a výšky, bez ohľadu na stranu dlžníka alebo veriteľa, tak v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike.

Profesionálny právny servis

Sme si vedomí, že každá pohľadávka je jedinečná a náš úspech je aj váš úspech. Vďaka individuálnemu prístupu ku každému klientovi sa môžeme prezentovať 94 % úspešnosťou vymáhania uplatnených pohľadávok.

KROK - 1 / 6

Analýza pohľadávky

Prvý krok spočíva v oboznámení sa a preštudovaní všetkých dôležitých skutočností a podkladov týkajúcich sa pohľadávky (podklady je možné zaslať poštou, mailom alebo doručiť osobne). Zaoberáme sa najmä:

  • – právnym dôvodom vzniku pohľadávky,
  • – lehotou splatnosti pohľadávky, jej zabezpečením, dĺžkou omeškania dlžníka a skutočnosťou, či pohľadávka nie je premlčaná,
  • – analýzou možností vymoženia pohľadávky od dlžníka.
KROK - 2 / 6

Preverenie bonity dlžníka

Nikdy neprevezmeme pohľadávku s vedomosťou jej nevymožiteľnosti. Druhým krokom je lustrácia dlžníka, či má vôbec zmysel pohľadávku vymáhať. V tomto kroku zisťujeme, či má dlžník majetok, ktorý je reálnym predpokladom na vymoženie pohľadávky, či dlžník nie je v úpadku, prípadne v konkurze alebo reštrukturalizácii.

KROK - 3 / 6

Mimosúdne vymáhanie

Tento krok je dobrovoľný a spočíva v oslovení dlžníka prostredníctvom predžalobnej výzvy na úhradu dlžnej sumy. Väčšina dlžníkov nereaguje na výzvy veriteľa, avšak v prípade oslovenie dlžníka advokátom, tento môže dôvodne predpokladať záujem vymáhať pohľadávku prostredníctvom súdu a častokrát pristúpi na uzatvorenie mimosúdnej dohody o splatení dlhu prostredníctvom jednorazového zaplatenia, dohody o splátkach alebo zabezpečenie pohľadávky. V rámci tejto výzvy uplatňujeme voči dlžníkovi aj príslušenstvo pohľadávky, tvoriace napr. zmluvnú pokutu, úroky z omeškania a pod.

V prípade, ak dlžník nereaguje ani na takúto výzvu alebo ju odmietne, pristúpime k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou prostredníctvom podania žaloby na súd.

KROK - 4 / 6

Súdne vymáhanie

V tomto kroku, po dohode s klientom uplatňujeme nárok na súde, prípadne inom príslušnom orgáne. Na základe podkladov spomínaných v kroku 1 vypracujeme potrebné dokumenty, napr. žalobu, návrh na vydanie platobného rozkazu, identifikujeme príslušný orgán na uplatnenie nároku a zabezpečíme jeho uplatnenie. Pri vymáhaní pohľadávky v súdnom konaní nie je účasť klienta povinná, keďže v súdnom konaní zastupujeme klienta na základe plnomocenstva až do jeho právoplatného skončenia.

V prípade zákonom stanovených podmienok, teda ak klientov nárok nespochybniteľne vyplýva z listinných dôkazov a neexistujú o ňom pochybnosti, podáme na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Súd pri takomto konaní nenariaďuje pojednávanie, platobný rozkaz vydá bez prítomnosti účastníkov konania a v prípade, ak dlžník nepodá voči takémuto platobnému rozkazu odpor, rozhodnutie nadobúda  právoplatnosť a zároveň sa stáva exekučným titulom.

KROK - 5 / 6

Exekúcia

Ak rozhodnutie, resp. platobný rozkaz nenapadne dlžník odvolaním, resp. odporom, toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a zároveň zaväzuje dlžníka na plnenie. Ak dlžník dobrovoľne nesplní to, čo mu súd uložil plniť v určenej lehote, rozhodnutie nadobúda vykonateľnosť a stáva sa exekučným titulom.

V tomto kroku vypracujeme návrh na vykonanie exekúcie, ktorý následne podáme na príslušný exekútorsky úrad a ktorý vykoná exekúciu. Našu spoluprácu nadväzujeme len s exekútormi, s ktorými máme overené a dobré skúsenosti pri vymáhaní pohľadávok.

Následne, v nadväznosti na konkrétny prípad zvážime aj odporovanie právnych úkonov dlžníka, ktorými sa nedobromyseľne s úmyslom poškodiť veriteľa zbavuje majetku a možnosť podania trestného oznámenia.

KROK - 6 / 6

Prevod pohľadávky na účet klienta

Po tom, ako sa nám podarí pohľadávku vymôcť, bezodkladne Vám ju zašleme na vopred dohodnutý účet.


*Každá pohľadávka je svojim charakterom a povahou odlišná, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup vymáhania pohľadávky.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám