Zásady ochrany osobných údajov

 • Správca osobných údajov
 • Názov: PLANAVSKY & PARTNERS s.r.o.
 • č. SAK: 300390
 • IČO: 54156076
 • Adresa: mája 52/18, 014 01 Bytča
 • E-mail: info@planavskypartners.sk
 • Tel: +421 911 748 007
 • Právny základ pre spracovanie
 • Zmluva o poskytovaní právnych služieb
 • Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou subjektu údajov – klienta (ďalej tiež „klient„), ktorá vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy.
 • Účel spracovania
 • Poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy uzatvorené s klientom
 • Príjemca osobných údajov
 • Orgány verejnej moci (napr. súdy, správne orgány)
 • Poskytovatelia údržby informačného systému
 • Ďalší príjemcovia podľa potrieb a pokynov klienta
  • Doba spracovania osobných údajov
  • Osobné údaje budú spracovávané po dobu platnosti vyššie uvedenej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy.
  • Práva klienta
  • Právo na prístup k osobným údajom znamená, že klient má právo od správcu – advokáta získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a pokiaľ áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Klient má tiež právo, aby správca-advokát bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má klient právo kedykoľvek doplniť.
  • Právo na vymazanie osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu – advokáta zlikvidovať osobné údaje, ktoré o klientovi spracováva, pokiaľ sú splnené určité podmienky a klient o to požiada.
  • Klient má právo, aby správca – advokát v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu – advokáta, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má klient právo kedykoľvek vzniesť námietku.
  • Právo na prenositeľnosť údajov dáva klientovi možnosť získať osobné údaje, ktoré správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľným formáte. Tieto údaje môže následne odovzdať inému správcovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou.
  • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, keďže osobné údaje klienta sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy uzatvorené s klientom, nie na základe súhlasu so spracovaním.
  • V prípade, že bude klient akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov vykonávaným správcom – advokátom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Viac informácií o právach klienta je k dispozícii na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)