Trestné právo

Trestné právo patrí k odvetviam verejného práva a jeho hlavným cieľom je poskytnúť ochranu významným spoločenským vzťahom pred protiprávnym konaním. Do kontaktu s trestným právom sa môže dostať ktorákoľvek osoba, najtypickejším príkladom je chvíľka nepozornosti v cestnej premávke, pričom jej následok môže byť pomerne nepríjemný. Náš tím si je vedomý, že takéto nepríjemnosti nevynímajú ani slušných ľudí a preto vám na základe našich znalostí poskytujeme komplexné a odborné právne služby v oblasti trestného práva.

Profesionálny právny servis

V trestnom konaní je obhajca jediná osoba, ktorá je po celú dobu na Vašej strane a na ktorú sa môžete stopercentne spoľahnúť. Preto je dôležité mať za sebou profesionála, ktorý Vás prevedie celým týmto nepríjemným procesom a zaistí, že Vaše práva budú hájené v najvyššej možnej miere.

KROK - 1 / 5

Úvodná konzultácia

Prvý krok spočíva v konzultácii s klientom, oboznámení sa s rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu, prípadnými podkladmi a oboznámení klienta s prípadnými možnými alternatívami riešenia prípadu.

Tu zistíme, či je klient v procesnom postavení obvineného, poškodeného alebo svedka a podľa toho budeme následne postupovať.

KROK - 2 / 5

Posúdenie prípadu

Na základe procesného postavenie klienta a s ohľadom na individuálny skutkový a právny stav veci a osobitné potreby klienta prípad detailne preštudujeme, právne analyzujeme a identifikujeme relevantné právne predpisy a ich ustanovenia. V prípade potreby sa oboznámime s rozhodovacou praxou súdov, slovenských, českých ako aj európskych, následne zistené skutočnosti s odbornou starostlivosťou aplikujeme na konkrétny prípad a v rámci tímu prekonzultujeme najvhodnejšie alternatívy riešení.

KROK - 3 / 5

Návrh postupu

V tomto kroku klientovi už poskytujeme riešenie na základe jeho procesného postavenia, ku ktorému sme v predchádzajúcom kroku dospeli a ktoré je nami považované za najvhodnejšie. Ku každému klientovi pristupujeme lojálne a individuálne a preto okrem nami považovaného najvhodnejšieho riešenia predstavíme klientovi aj iné vhodné riešenia, z ktorých, po konzultácii a dohode s klientom, stanovíme ďalší postup riešenia prípadu.

KROK - 4 / 5

Zastúpenie pred orgánmi činnými v trestnom konaní

V konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní (napr. polícia) zastupujeme klienta v závislosti od jeho procesného postavenia:

  1. Obvinený – klienta zastupujeme a sprevádzame na každom výsluchu na polícii a osobne sa s klientom zúčastňujeme všetkých výsluchov znalcov a svedkov, ktorým v prípade potreby kladieme otázky. Po ukončení vyšetrovania buď s klientom alebo po dohode bez jeho prítomnosti preštudujeme celý spis a následne predložíme záverečné vyjadrenie.
  2. Poškodený – v prípade, ak nás osloví so žiadosťou o pomoc osoba, ktorá sa stala obeťou trestného činu, tím po prevzatí právneho zastúpenia vypracuje na základe informácii od klienta trestné oznámenie, ktoré následne podá na príslušné Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Výhodou podanie trestného oznámenia prostredníctvom našej kancelárie spočíva v nadštandardnýchvzťahoch s orgánmi činnými v trestnom konaní, v profesionálnej forme trestného oznámenia a samotný klient predídete tomu, aby ho polícia odradila od podania trestného oznámenia.
  3. Svedok – v prípade, ak je klient predvolaný na výsluch na políciu, automaticky má nárok na prítomnosť advokáta pri výsluchu. Nie je ničím nezvyčajným, že polícia výsluch zľahčuje, dokonca presviedča svedka, že advokáta nepotrebuje, avšak ak sa klient obráti na náš tím, nielen že sa vyhne nepríjemným otázkam, ktoré by mu mohli byť kladené v neprítomnosti právneho zástupcu, ale navyše mu aj poskytujeme zastúpenie, odborné rady a výsluch prebehne na profesionálnej úrovni.

V tomto štádiu poskytujeme klientovi na základe našich skúseností a vedomostí profesionálne a cenné rady, ako aj morálnu podporu.

KROK - 5 / 5

Obhajoba pred súdom

V tomto štádiu zastupujeme klienta v celom súdnom konaní, konzultujeme s ním celú obhajobu a podávame mu potrebné informácie až do právoplatného skončenia veci. V prípade väzobného stíhania podávame za klienta žiadosť o prepustenie z väzby ako aj iné opravné prostriedky. Rovnako navštevujeme klienta v ústave na výkon väzby, pričom takéto návštevy považujeme za štandardný postup potrebný na kvalitnú prípravu obhajoby a neberieme na ľahkú váhu ani psychický stav klienta. Počas celého konania tím spoločne pracuje na celom prípade a analyzuje najvhodnejší postup pre klienta, pričom o každom kroku je klient podrobne informovaný a bez jeho súhlasu nevykonávame žiadne úkony.

*Každý prípad je svojim charakterom a povahou odlišný, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup pre Váš prípad.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
08:00 - 17:00 hod.

V prípade potreby
dohodou
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 2020 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám