Rodinné právo​

Rodinné právo predstavuje neoddeliteľnú súčasť občianskeho práva, aj keď nie všetky vzťahy vznikajúce v rodine sú regulované právom, niektorých regulácia spočíva vo všeobecne prijímaných etických a morálnych normách, vďaka čomu ide o veľmi zložitú oblasť práva s citlivým a emočným aspektom. V rámci nášho tímu rozumieme zložitej situácii, v ktorej sa klient nachádza a individuálnym prístupom poskytujeme odborné, efektívne ale najmä racionálne stanovisko ku klientovmu prípadu, s cieľom uľahčiť mu jeho situáciu a previesť ho týmto ťažkým obdobím.

Profesionálny právny servis

Medzi naše prednosti patrí uplatňovanie princípu najlepšieho dlhodobého záujmu klienta, ktorý považujeme za prvoradý. Napriek tomu, že hájime záujmy klienta, nezabúdame ani na najlepší záujem dieťaťa a v prípade záujmu vám môžeme sprostredkovať aj poradenstvo s odborníkmi z tejto oblasti.

KROK - 1 / 5

Úvodná konzultácia

Prvý krok spočíva v konzultácii s klientom, oboznámení sa s rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu, prípadnými podkladmi a oboznámení klienta s prípadnými možnými alternatívami riešenia prípadu.

V prípade zistenia, že v prípade vystupuje aj maloleté dieťa, od úvodnej konzultácie kladieme dôraz na jeho najlepší záujem.

KROK - 2 / 5

Posúdenie prípadu

Ku každému klientovi pristupujeme s individuálnym prístupom, prípad detailne preštudujeme, právne analyzujeme a identifikujeme relevantné právne predpisy a ich ustanovenia. V prípade potreby sa oboznámime s rozhodovacou praxou súdov, slovenských, českých ako aj európskych, následne zistené skutočnosti s odbornou starostlivosťou aplikujeme na konkrétny prípad a v rámci tímu prekonzultujeme najvhodnejšie alternatívy riešení.

V prípadoch, v ktorých vystupuje aj maloleté dieťa a je to potrebné, analyzujeme postup týkajúci sa maloletého aj s odborníkmi z praxe.

KROK - 3 / 5

Návrh postupu

V tomto kroku klientovi už poskytujeme riešenie, ku ktorému sme v predchádzajúcom kroku dospeli a ktoré je nami považované za najvhodnejšie. S dôrazom na citlivosť a emočnosť konaní ku každému klientovi pristupujeme lojálne a individuálne a preto okrem nami považovaného najvhodnejšieho riešenia predstavíme klientovi ale aj iné vhodné riešenia, z ktorých, po konzultácii a dohode s klientom, stanovíme ďalší postup riešenia prípadu.

Pri konzultácii s klientom, v súlade s najlepším záujmom dieťaťa sa nebojíme klienta nabádať, aby záujem maloletého bol vždy na prvom mieste a vyhol sa konfliktom v neprospech dieťaťa. Veríme, že klient ako rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie a je nepochybné, že pre dieťa je najprospešnejšie, ak rodičia nepoužívajú medzi sebou dieťa ako prostriedok boja a nevyvolávajú zbytočné konflikty.

KROK - 4 / 5

Mimosúdne jednania

Primárne sa snažíme každý spor urovnať mimosúdnym jednaním, avšak tento krok je dobrovoľný. V tomto kroku oslovíme protistranu napríklad formou dohody alebo predžalobnej výzvy s cieľom urovnania sporu, čo má nepochybne mnoho výhod, napríklad je tento postup časovo ale aj finančne menej náročný ako súdne konanie.

V prípade, ak protistrana nereaguje na takúto dohodu alebo predžalobnú výzvu alebo ju odmietne, pristúpime k podaniu prípadu príslušnému súdnemu alebo inému orgánu.

V záujme najlepšieho záujmu dieťaťa sa snažíme sa o dohodu rodičov, rovnako spolupracujeme s odborníkmi z praxe a jednou z priorít nášho tímu je snaha o rozumnú komunikáciu rodičov ohľadom detí.

KROK - 5 / 5

Súdne konanie

V prípade neúspechu mimosúdneho jednania podáme prípad na príslušný súdny orgán, prípadne na iný vhodný orgán. Na základe podkladov týkajúcich sa prípadu vypracujeme potrebné dokumenty, napr. návrh na rozvod manželstva, návrh na zvýšenie výšky výživného, návrh na určenie otcovstva, následne identifikujeme príslušný orgán na podanie a zabezpečíme jeho podanie, realizáciu a uplatnenie.

Počas celého konania klienta zastupujeme, komunikujeme s ním o danom prípade, o všetkých nových skutočnostiach sa vzájomne informujeme a nevykonávame žiadny krok bez klientovho súhlasu.

Po ukončení rozvodu sa spravidla na nás klienti obracajú v snahe vyriešiť a vyporiadať aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, s ktorým ochotne pomôžeme v najlepšom záujme klienta.

*Každý prípad je svojim charakterom a povahou odlišný, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup pre Váš prípad.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
08:00 - 17:00 hod.

V prípade potreby
dohodou
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 2020 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám