Občianske právo

Občianske právo patrí medzi všeobecné odvetvie súkromného práva, ktoré upravuje osobné, majetkové a osobno-majektové vzťahy, pričom jeho hlavným účelom je napĺňanie občianskych práv, slobôd, ochrana osobnosti a majetku. Znalosť zásad občianskeho práva je jedným zo základných predpokladov pre poskytovanie právnych služieb na odbornej úrovni a pre orientáciu sa v iných právnych odvetviach, ktorými náš tím, vďaka bohatým skúsenostiam, disponuje.

Profesionálny právny servis

Sporovú agendu občianskeho práva tvoria mnohokrát spory o vadné plnenie alebo uplatnenie nárokov. Pri týchto sporoch úzko spolupracujeme tiež s externými partnermi, uplatnený nárok vždy veľmi dôkladne analyzujeme, vďaka čomu sa môžeme prezentovať vysoko nadpriemernou úspešnosťou uplatnených nárokov.

KROK - 1 / 5

Úvodná konzultácia

Prvý krok spočíva v konzultácii s klientom, oboznámení sa s rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu, prípadnými podkladmi a oboznámení klienta s prípadnými možnými alternatívami riešenia prípadu.

KROK - 2 / 5

Posúdenie prípadu

Ku každému klientovi pristupujeme s individuálnym prístupom, prípad detailne preštudujeme, právne analyzujeme a identifikujeme relevantné právne predpisy a ich ustanovenia. V prípade potreby sa oboznámime s rozhodovacou praxou súdov, slovenských, českých ako aj európskych, následne zistené skutočnosti s odbornou starostlivosťou aplikujeme na konkrétny prípad a v rámci tímu prekonzultujeme najvhodnejšie alternatívy riešení.

KROK - 3 / 5

Návrh postupu

V tomto kroku klientovi už poskytujeme riešenie, ku ktorému sme v predchádzajúcom kroku dospeli a ktoré je nami považované za najvhodnejšie. Ku každému klientovi pristupujeme lojálne a individuálne a preto okrem nami považovaného najvhodnejšieho riešenia predstavíme klientovi ale aj iné vhodné riešenia, z ktorých, po konzultácii a dohode s klientom, stanovíme ďalší postup riešenia prípadu.

KROK - 4 / 5

Mimosúdne jednania

Primárne sa snažíme každý spor urovnať mimosúdnym jednaním, avšak tento krok je dobrovoľný. V tomto kroku oslovíme protistranu napríklad formou dohody alebo predžalobnej výzvy s cieľom urovnania sporu, čo má nepochybne mnoho výhod, napríklad je tento postup časovo ale aj finančne menej náročný ako súdne konanie.

V prípade, ak protistrana nereaguje na takúto dohodu alebo predžalobnú výzvu alebo ju odmietne, pristúpime k podaniu prípadu príslušnému súdnemu alebo inému orgánu.

KROK - 5 / 5

Súdne konanie

V prípade neúspechu mimosúdneho jednania podáme prípad na súdny orgán, prípadne na arbitrážny alebo rozhodcovský súd alebo iný vhodný orgán. Na základe podkladov týkajúcich sa prípadu vypracujeme potrebné dokumenty, napr. žalobu, návrh na vydanie platobného rozkazu, následne identifikujeme príslušný orgán na podanie a zabezpečíme jeho podanie, realizáciu a uplatnenie.

Počas celého konania klienta zastupujeme, komunikujeme s ním o danom prípade, o všetkých nových skutočnostiach sa vzájomne informujeme a nevykonávame žiadny krok bez klientovho súhlasu.

*Každý prípad je svojim charakterom a povahou odlišný, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup pre Váš prípad.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
08:00 - 17:00 hod.

V prípade potreby
dohodou
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 2020 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám