Dedičské právo​

Dedičské právo je majetkové právo, keďže majetkový obsah dedenia vyjadruje jeho základnú spoločenskú funkciu a jeho význam, ktorou je hmotné zabezpečenie pozostalého, pričom ohrozené nesmú byť ani nároky veriteľov. Dediť je možné celý majetok alebo iba jeho časť, pričom na dediča prechádzajú aj dlhy poručiteľa a to do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Naše bohaté skúsenosti týkajúce sa vyporiadania dedičstva sú zárukou rýchleho a bezproblémového priebehu konania, pričom sa postaráme tak o ochranu oprávneného dediča, ako aj o vypracovanie závetu alebo zastupovanie v dedičských konaniach.

Profesionálny právny servis

Dlhodobo spolupracujeme s mnohými notárskymi úradmi a zastúpenie našou advokátskou kanceláriou tak predstavuje v dedičskom konaní záruku profesionality a spoľahlivosti.

KROK - 1 / 6

Úvodná konzultácia

Prvý krok spočíva v konzultácii s klientom, oboznámení sa s rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu, prípadnými podkladmi a oboznámení klienta s prípadnými možnými alternatívami riešenia prípadu.

V tomto kroku zisťujeme, či pôjde o dedenie zo zákona alebo či poručiteľ zanechal závet alebo pôjde o ich kombináciu.

KROK - 2 / 6

Voľba najvhodnejšieho postupu

Na základe zistenia, či existuje závet alebo nie, zvolíme dovolený spôsob dedenia – zo zákona, zo závetu alebo dohodu o vyrovnaní dedičstva. Podrobne a individuálne analyzujeme skutkový a právny stav veci a osobitné potreby klienta a identifikujeme relevantné právne predpisy a ich ustanovenia. V prípade potreby sa oboznámime s rozhodovacou praxou súdov, slovenských, českých ako aj európskych, následne zistené skutočnosti s odbornou starostlivosťou aplikujeme na konkrétny prípad a v rámci tímu prekonzultujeme najvhodnejšie alternatívy riešení.

KROK - 3 / 6

Príprava potrebnej dokumentácie

Po dohode s klientom pripravíme potrebnú dokumentáciu – návrh na prejednanie dedičstva, prípadne pripravíme závet, či listinu o vydedení. Formálne správne spracovanie dokumentácie je esenciálne, pretože akékoľvek nedostatky by predstavovali v lepšom prípade obrovské prieťahy a v horšom prípade neplatnosť uvedeného právneho jednania.

KROK - 4 / 6

Zastúpenie v konaní

V tomto kroku zastupujeme klienta a zúčastňujeme sa s ním na predbežnom šetrení u notára, kde notár predbežne zisťuje okruh dedičov a spisuje zoznam aktív a pasív poručiteľa. V prípade, ak dôjde k dohode medzi dedičmi, spíšeme dohodu o dedičstve, kde si jednotlivý dedičia rozdelia dobrovoľne majetok. V prípade, ak k takejto dohode nedôjde, pokračuje sa v predbežnom šetrení dedičstva.  Ak notár po predbežnom šetrení zistí, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok, konanie sa zastaví. Ak však notár zistí, že poručiteľ zanechal majetok, nastáva prejednanie dedičstva.

KROK - 5 / 6

Účasť na prejednaní dedičstva

Klienta zastupujeme a zúčastňujeme sa s ním aj na prejednaní dedičstva, ktoré je neverejné. V prípade, ak sú súčasťou dedičstva aj dlhy, dedičia sa môžu po vzájomnej dohode dohodnúť, že dedičstvo ponechajú veriteľom na úhradu dlhu. Aj pri tomto kroku poskytujeme klientovi pomoc a odborné rady, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Súd musí následne takúto dohodu schváliť, v prípade, že ju neschváli, rovnako ako v prípade, ak takejto dohody niet, pokračuje sa ďalej v prejednaní dedičstva, ktoré končí právoplatnosťou uznesenia o dedičstve.

S klientom konzultujeme každý jeden krok, počas celého dedičského konania náš tím spoločne pracuje na celom prípade a analyzuje najvhodnejší postup pre klienta, pričom o každom kroku je klient podrobne informovaný a bez jeho súhlasu nevykonávame žiadne úkony.

KROK - 6 / 6

Nadobudnutie dedičstva

Po právoplatnosti uznesenia o dedičstve informujeme klienta o skončení dedičského konania, dedičia zaplatia notárovi odmenu a v prípade potreby spolupracujeme s klientom aj naďalej.

*Každý prípad je svojim charakterom a povahou odlišný, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup pre Váš prípad.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
08:00 - 17:00 hod.

V prípade potreby
dohodou
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám