Správne právo

Správne právo je samostatným odvetvím verejného práva zahŕňajúcim verejnoprávne normy upravujúce činnosť a organizáciu verejnej správy, administratívne vzťahy vznikajúce medzi správnymi orgánmi na jednej strane a na druhej strane fyzickými a právnickými osobami, pričom takéto vzťahy sú charakteristické nerovnosťou subjektov s nadradeným postavením orgánov verejnej správy. Špecifikom správneho práva je, že ide o jednotne nekodifikovanú oblasť práva, vyznačujúcu sa početnosťou noriem. Naše skúsenosti z nás robia kvalifikovaného a spoľahlivého partnera pre fyzické a právnické osoby, ale aj pre správne orgány.

Profesionálny právny servis

Vďaka nadštandardným profesionálnym vzťahom so správnymi orgánmi a znalosťou právnych predpisov týkajúcich sa uvedenej problematiky, Vám naše služby ušetria veľké množstvo času a starostí. Celý proces prebehne pod dohľadom profesionálov.

KROK - 1 / 5

Úvodná konzultácia

Prvý krok spočíva v konzultácii s klientom, oboznámení sa s rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu, prípadnými podkladmi a oboznámení klienta s prípadnými možnými alternatívami riešenia prípadu.

Tu zistíme, ktorej oblasti správneho práva sa týka klientov prípad podľa toho budeme následne postupovať.

KROK - 2 / 5

Posúdenie prípadu

Na základe oblasti správneho práva, ktorej sa prípad týka a s ohľadom na individuálny skutkový a právny stav veci a osobitné potreby klienta prípad detailne preštudujeme, právne analyzujeme a identifikujeme relevantné právne predpisy a ich ustanovenia. V prípade potreby sa oboznámime s rozhodovacou praxou súdov, slovenských, českých ako aj európskych, následne zistené skutočnosti s odbornou starostlivosťou aplikujeme na konkrétny prípad a v rámci tímu prekonzultujeme najvhodnejšie alternatívy riešení.

KROK - 3 / 5

Návrh postupu

V tomto kroku klientovi už poskytujeme klientovi riešenie na základe vopred pripravenej a prekonzultovanej analýzy a ktoré je nami považované za najvhodnejšie. Ku každému klientovi pristupujeme lojálne a individuálne a preto okrem nami považovaného najvhodnejšieho riešenia predstavíme klientovi aj iné vhodné riešenia, z ktorých, po konzultácii a dohode s klientom, stanovíme ďalší postup riešenia prípadu.

KROK - 4 / 5

Jednanie so správnymi orgánmi

V tomto kroku dochádza ku komunikácii so správnymi orgánmi v mene klienta prostredníctvom splnomocnenia, klientovi poskytujeme pomoc pri vybavovaní rôznych dokumentov potrebných pre konkrétny prípad, vypracovávame rôzne právne stanoviská a rozbory a pripravujeme dokumentáciu potrebnú pre rozhodnutie správneho orgánu.

KROK - 5 / 5

Zastúpenie pred správnymi orgánmi

Zastupujeme klienta v celom konaní pred správnymi orgánmi, v rámci administratívnych konaní a rovnako aj v prípade vzniku sporu pred súdnymi orgánmi Klientovi poskytujeme zastúpenie aj v rámci podávania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, najmä pri podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrhu na obnovu konania, ale aj v rámci správneho súdnictva pri preskúmaní zákonnosti právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, v konaniach pred nezákonným zásahom orgánov verejnej správy a v konaniach o nečinnosti orgánu verejnej správy.

S klientom konzultujeme každý jeden krok, počas celého konania tím spoločne pracuje na celom prípade a analyzuje najvhodnejší postup pre klienta, pričom o každom kroku je klient podrobne informovaný a bez jeho súhlasu nevykonávame žiadne úkony.

*Každý prípad je svojim charakterom a povahou odlišný, v dôsledku čoho je vyššie uvedený postup len orientačný. Na základe počiatočnej konzultácie a dohody Vám pripravíme najvhodnejší a najefektívnejší postup pre Váš prípad.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
08:00 - 17:00 hod.

V prípade potreby
dohodou
TELEFÓN
+ 421 911 749 007
+ 421 41 2020 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám