Možno ste sa už niekedy stretli s pojmom vinkulácia, notárska úschova, alebo banková úschova, ale nevedeli ste, že túto službu môžete využiť tiež u advokáta. Podľa zákona o advokácii totiž výkon advokácie predstavuje mimo právneho poradenstva aj správu majetku klienta.

Podstatou úschovy je uzatvorenie zmluvy o úschove, v ktorej sa definujú podmienky úschovy a zloženie určitej hodnoty (väčšinou peňazí, ale môže sa jednať aj o nepeňažné hodnoty) do dispozície advokáta. V zmluve o advokátskej úschove si klient s advokátom určia vzájomné práva a povinností pri úschove, predovšetkým aká hodnota je do úschovy zložená a dobu, po ktorú má úschova trvať, alebo podmienku jej ukončenia.

Využitie advokátksej úschovy

Najbežnejším príkladom je advokátska úschova peňazí určených na kúpu nehnuteľnosti. Kupujúci vloží peniaze do úschovy advokáta s tým, že akonáhle bude na liste vlastníctva figurovať  ako vlastník nehnuteľnosti (prevod nehnuteľnosti bude dokončený), advokát poskytne predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci tak dostane peniaze za predaj nehnuteľnosti až keď dôjde k faktickej zmene vlastníctva, čím sa eliminuje riziko spojené s tým, že kupujúci poskytuje predávajúcemu prostriedky pred tým, než sa stane vlastníkom nehnuteľnosti. Následné problémy s vkladovým konaním pred katastrom môžu spôsobiť hneď niekoľko komplikácií, pretože kupujúci v tejto fáze nemá ani peniaze ani nehnuteľnosť. Naopak pokiaľ sa strany dohodnú o zaplatení kúpnej ceny až po prevode vzniká situácia, kedy má v jeden okamih kupujúci aj nehnuteľnosť aj peňažné prostriedky. Túto situáciu teda rieši úschova prostriedkov u tretej osoby (advokáta).

Vyššie uvedený príklad predstavuje najčastejšiu situáciu, kedy dochádza k využívaniu advokátskej úschovy v praxi, pretože pri prevodoch nehnuteľností sa jedná o nemalé čiastky a náklady na úschovu sú vedľa toho zanedbateľné. Napríklad v Českej republike, kde je advokátska úschova oveľa známejším inštitútom, dochádza k prevodu nehnuteľnosti bez využitia tejto služby naozaj výnimočne a to pri prevodoch v rámci osôb blízkych, inak sa advokátska úschova využíva takmer vždy.

Kto ponúka služby spojené s úschovou

Treba zmieniť, že úschovu peňažných prostriedkov poskytujú mimo advokátov aj banky a notári. Cena za túto službu bankou je stanovená sadzobníkom a predstavuje čiastku okolo 100,- € (záleží na banke), odmena notára za úschovu peňazí je potom stanovená vyhláškou a pohybuje sa od 23,24 € (minimálna čiastka) až po 331,94 € (maximum) v závislosti na výške uschovanej čiastky, pri klasickom prevode nehnuteľnosti s kúpnou cenou presahujúcou 33.193,92 € sa jedná o čiastku 165,97 €. Odmena advokáta je na rozdiel od vyššie uvedených vyložene na dohode medzi klientom a advokátom. V našej kancelárii realizujeme úschovu za poplatok vo výške 0,029 % uschovanej hodnoty (uvedené zahŕňa aj prípravu zmluvnej dokumentácie).

Prečo voliť na úschovu prostriedkov advokáta, prípadne notára a nie inú dôveryhodnú osobu? Advokát je pre prípad spôsobenia škody klientovi poistený, takže je tu ďalšia „poistka“ že o svoje prostriedky neprídete. Tiež treba myslieť na to, že bankový účet na úschovy nie je bežný účet  a nemôže si ho v banke zriadiť ktokoľvek, čo má význam na bezpečnosť uložených prostriedkov, ktoré sú vedené samostatne od majetku advokáta a nie sú, na rozdiel od prostriedkov uložených na bežnom účte, postihnuteľné tretími stranami.