Všetci vieme, že dnešnej dobe je veľký dopyt po pozemkoch, čo ženie tržné ceny pozemkov do ohromných výšin. Je to spôsobené nedostatkom tejto komodity ako celku? Sme presvedčení, že nie. Väčšina týchto pozemkov patrí Vášmu predkovi a osobám, s ktorými ste na určitej úrovni v bližšom, alebo vzdialenejšom rodinnom vzťahu. S týmito osobami je možné danú situáciu riešiť oveľa jednoduchšie, ako s dvomi generáciami Vám neznámymi dedičov Vašich prarodičov, ktorí žijú ďaleko a vôbec ich nezaujíma nejaké vysporiadanie pozemku vo Vašom okolí. 

Preverte z domova, či sú Vaše pozemky v poriadku

Pokiaľ máte záujem danú situáciu riešiť, v prvom rade si preverte, akými nehnuteľnosťami disponujete Vy, alebo osoby Vám blízke – najlepšie priamo na webe katastra nehnuteľností:

– (https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/owners)
– vyplňte „katastrálne územie“
– vyplňte „priezvisko“ a „meno“

Následne zvoľte „vyhľadať“ a zobrazí sa Vám zoznam potenciálnych subjektov. Vyberte subjekt podľa dátumu narodenia, prípadne inej identifikácie a zobrazí sa Vám zoznam listov vlastníctva, na ktorých je táto osoba zapísaná. Zápis na liste vlastníctva pritom znamená formálne vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Ako danú situáciu rešiť

Našli ste nehnuteľnosti, ale neviete ako ďalej postupovať? Sú prakticky dve najčastejšie varianty.

1. Na liste vlastníctva sú známe žijúce osoby.
2. Na liste vlastníctva sú osoby o ktorých máte vedomosť, že sú po smrti.

V prvom prípade je potrebné zahájiť jednania o vyporiadaní. Je veľa ciest, od kúpy, cez rôzne zámeny (keď ste spolu na jednom liste vlastníctva, je pravdepodobné, že ich bude viac). Ak sa jedná o neznámu osobu, prípadne nemáte radi tieto jednania, alebo len neviete za akých podmienok prebiehajú tieto procesy klasicky, kontaktujte odborníka.

V druhom prípade je potrebné zahájiť čo najskôr konanie o prejednaní novoobjaveného dedičstva. Prejednanie novoobjaveného dedičstva je dobré riešiť s profesionálom takmer vždy, predídete zdĺhavým a nákladnejším procesom spôsobeným formálnymi chybami a nedostatočnou znalosťou komplexnej problematiky. Po „prededení“ následne vyriešite vysporiadanie dedičských podielov.

Nenechávajte Vás rodinný majetok ľadom

Pamätajte, že pokiaľ je vôľa spoluvlastníkov daný vzťah vysporiadať je najlepšie a najzodpovednejšie voči našim dedičom to spraviť čo najskôr. Hlavne v prípade, že je tu viacero spoluvlastníkov odporúčam navštíviť advokáta a informovať na možnosť autorizácie vzájomnej dohody. Týmto môžete v konečnom dôsledku ušetriť nemalé peniaze na správnych poplatkoch a hromadu času. Pamätajte, každý problém je riešiteľný.