Vedeli ste, že pri dnešnej zaťaženosti súdov je priemerná dĺžka konania v občianskoprávnej agende 15 mesiacov? Pričom s prihliadnutím na komplexnosť jednotlivých prípadov, by sa dalo daný spor prejednať a rozhodnúť v priaznivejšej lehote tak aby boli zachované všetky zásady vyplývajúce z Civilného sporového poriadku.

V roku 2017 vstúpil do účinnosti zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní, ktorý ponúka alternatívny spôsob uplatňovania Vašich pohľadávok . Táto legislatívna úprava de facto zrýchľuje celý proces dokazovania a konečného vydania rozhodnutia v podobe platobného rozkazu, ktorým sa žalovanému dlžníkovi  uloží povinnosť plniť Vami vymáhaný peňažný nárok.

Tento spôsob vymáhania Vašej pohľadávky od dlžníka je do značnej modifikovaný od štandardného súdneho konania no pre Vás ako veriteľa predstavuje zefektívnené získanie platobného rozkazu.

Poďme si teda v nasledujúcich bodoch rozobrať konkrétne špecifiká:

  • Na rozdiel od „klasického“ súdneho konania, upomínacie konanie môže prebiehať výlučne prostredníctvom elektronickej komunikácie.
  • Nepoužíva sa pojem žaloba, ale podáva sa návrh prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný.
  • Uplatniť je možné výlučne peňažnú sumu v eurách.
  • Žalobca musí uviesť číslo bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená vymáhaná čiastka.
  • Ak sú žalobca, žalovaný účtovnými jednotkami, stačí pripojiť faktúru či inú výzvu a vyhlásiť, že nárok je evidovaný v účtovníctve.
  •  
  • Súdny poplatok je o polovicu nižší v porovnaní so štandardným súdnym konaním

Ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky – platobný rozkaz je vydaný do 10 pracovných dní a doručovaný ako elektronický dokument do dátovej schránky.

Súd stanovuje žalovanému 15 dňovú lehotu na zaplatenie uplatnenej pohľadávky a taktiež nahradenie trov konania. Zároveň však v tejto lehote môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený a nemožno ho vziať späť – ide o ďalšiu modifikáciu nakoľko v súdnom konaní sa stretávame s opravným prostriedkom vo forme odvolania.

 Ďalšou zaujímavosťou je skutočnosť, že zákon priznáva žalovanému možnosť v stanovenej lehote požiadať o plnenie v splátkach ak je žalovaný fyzickou osobou a ide o bagateľnú vec (do 2000 eur) pričom  žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach.

Ak však žalovaný odpor nepodá alebo tento nie je vecne odôvodnený, platobný rozkaz nadobúda po uplynutí lehoty právoplatnosť a následne aj vykonateľnosť  stáva sa exekučným titulom a v prípade, že nedošlo k dobrovoľnému  plneniu zo strany žalovaného, máte možnosť podať návrh na exekúciu.

Hoci ide o zrýchlené konanie, ktoré prebieha elektronickou formou, aj tu je dôležité dbať na dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok tak aby súd Váš návrh neodmietol a tým nárok nepriznal. Preto je vhodné zvoliť si advokáta, ktorý dokáže vyhodnotiť, ktorou cestou bude najefektívnejšie Vašu pohľadávku vymáhať.