Zmluva o dielo patrí medzi základné právne nástroje, ktoré slúžia k riadeniu vzťahov medzi dvoma stranami, ktoré sa dohodli na vykonaní určitého diela, prípadne činnosti. Táto zmluva sa v Slovenskej republike riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka a musí byť zostavená správne, aby zabezpečovala práva a povinnosti zmluvných strán.

Zmluva o dielo by mala obsahovať niekoľko základných náležitostí, ako každý kontrakt – uvedenie zmluvných strán, predmetu diela, dátum a miesto uzatvorenia a podpisy zmluvných strán. Nad rámec týchto, by však mala obsahovať aj rôzne dojednania, alebo náležitosti, špecifické pre tento druh kontraktu.

Jednou z týchto náležitostí je opis predmetu diela, ktorý by mal byť jasne a presne určený. Tento opis by mal obsahovať všetky podrobnosti o diele, či činnosti, ktorá má byť vykonaná, vrátane času, ktorý je potrebný na dokončenie a akýchkoľvek špecifikácií, ktoré by mohli ovplyvniť celkovú kvalitu diela.

Ďalšou dôležitou náležitosťou zmluvy o dielo je určenie platieb. Zmluva by mala obsahovať presné a jasné informácie o cene za dielo, ktoré má byť vykonané, ako aj termíny platieb. To znamená, že zmluva by mala určiť, kedy a ako bude platba vykonaná, aby sa predišlo nejasnostiam a nedorozumeniam medzi stranami.

Okrem toho by mala zmluva o dielo obsahovať aj ustanovenia o zárukách. Tieto ustanovenia by mali obsahovať informácie o tom, aké záruky poskytuje dodávateľ, aké sú podmienky pre ich uplatnenie a ako sa má postupovať v prípade nárokov na záruku.

Ďalšou dôležitou náležitosťou zmluvy o dielo je ustanovenie o zodpovednosti za kvalitu práce. Toto ustanovenie by malo obsahovať informácie o tom, kto bude zodpovedný za kvalitu vykonanej práce, ako sa bude kontrola kvality vykonávať a aké sú postupy v prípade zistenia nedostatkov.

Zahrnutím uvedeného do Vášho kontraktu môžete predísť zbytočným komplikáciám v budúcnosti a zachovaniu dobrých obchodných vzťahov, ktoré často ničia práve nedokonalé zmluvné prejavy strán.