V tomto článku chceme vysvetliť základné výhody podľa nás stále málo známeho inštitútu autorizácie zmluvy advokátom, ktorý považujeme za logický nástroj na prevod nehnuteľností.

Čo je autorizácia zmluvy

Autorizácia zmluvy advokátom je špecifický inštitút práva, ktorý umožňuje advokátom realizovať prevody nehnuteľností klientovi rýchlejšie, lacnejšie a s vyššou mierou istoty. Zákon o advokácii popisuje autorizáciu zmluvy v skratke ako: „spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody“.

Prečo rýchlejšie, lacnejšie a s vyššou mierou istoty

Okresný úrad rozhoduje o bežnom návrhu na vklad do 30 dní od doručenia návrhu, prípadne do 15 dní pokiaľ ide o urýchlené konanie. Správny poplatok za klasické konanie je 66,- € a za urýchlené konanie 266,- €. Uvedené poplatky môžete znížiť o polovicu v prípade elektronického podania návrhu na vklad zákonom predpísaným spôsobom a o ďalších 15,- € v prípade podania tzv. oznámenia o návrhu na vklad.

Po podaní návrhu ďalej môžu nastať komplikácie spojené s potrebou opravy návrhu, alebo priložených listín, pretože tieto podliehajú komplexnému posúdeniu správneho úradu, čo môže značne predlžiť konanie o návrhu na vklad o niekoľko týždňov až mesiacov. Práve tu nastupujú výhody autorizácie zmluvy advokátom, keďže správny úrad v tomto prípade obmedzuje svoju kontrolnú činnosť len na súlad návrhu a dokumentácie s katastrálnym operátom a procesných podmienok na povolenie vkladu – takže jedná sa o značne obmedzenú kontrolnú právomoc.

Ďalšou výhodou je skrátená lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad na 20 dní od doručenia návrhu bez zvýšenia poplatkovej povinnosti. Pokiaľ podávate návrh na vklad týmto spôsobom správny poplatok predstavuje len 18,- €. Autorizácia zmluvy tiež nahrádza potrebu úradného overenia podpisu strán, čo znamená ďalšiu úsporu času a prostriedkov.

Samozrejme, pri autorizácii zmluvy advokátom vznikajú náklady na jeho odmenu, ale jedná sa o určitú protihodnotu za poskytnutú službu, zatiaľ čo zaplatenie vyššieho správneho poplatku neponúka žiadnu službu nad bežný rámec. Pozor však na to, že nie každý advokát autorizácie zmlúv ponúka a preto odporúčam vždy sa pri kontaktovaní konkrétneho advokáta uistiť, že tento je držiteľom knihy o autorizácii a má teda možnosť tento inštitút svojim klientom ponúknuť.

Hlavné výhody autorizácie zmluvy advokátom

  bežné konanie urýchlené konanie autorizácia zmluvy
lehota 30 dní 15 dní 20 dní
správny poplatok 66,- € 266,- € 18,- €
potreba úradne overeného podpisu áno áno nie
rozsah kontrolnej činnosti úradu komplexné skúmanie dokumentácie a splnenia predpokladov povolenia vkladu komplexné skúmanie dokumentácie a splnenia predpokladov povolenia vkladu obmedzená kontrola súladu zmluvy s katastrálnym operátom a procesných podmienok povolenia vkladu

JUDr. Matej Pláňavský, advokát
PLANAVSKY & PARTNERS 

Sociálne média


Facebook


Instagram


Youtube


Linkedin


Twitter

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Profesionálne riešenia

Naši spokojní klienti

L. D. Žilina„Služby advokátskej kancelárie PLANAVSKY & PARTNERS určite odporúčam, nám veľmi pomohol. Sú to profesionáli – odborne aj ľudsky. Navyše komunikácia s nimi bola bezproblémová a rýchla.“Mgr. Bc. David Dvořák, advokát Brno„Všechny záležitosti našich klientů na Slovensku řešíme výhradně přes advokátní kancelář PLANAVSKY & PARTNERS, která je zárukou kvality na kterou se můžeme vždy spolehnout.“
V. A. Bytča„Pán advokát je veľmi odborný a ústretový človek, bola s ním ľahká a rýchla komunikácia, môžem ho len odporučiť.“

Naše projekty