Vedeli ste, že si môžete vo vašom zmluvnom vzťahu na základe dohody dojednať zmluvnú pokutu ako jeden zo zabezpečovacích inštitútov záväzkov? Nejde však len o zabezpečenie peňažnej pohľadávky. Zmluvnou pokutou si môžete „poistiť“ plnenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy.

Funkcia zmluvnej pokuty

Tento právny prostriedok spĺňa vo vzťahu veriteľa a dlžníka hneď niekoľko funkcii, predovšetkým je to funkcia:

Zabezpečovacia – posilňuje právne postavenie veriteľa v záväzkovom vzťahu.

Sankčná – v prípade nesplnenia povinnosti zo strany dlžníka, vzníká veriteľovi nárok na zmluvnú pokutu s čím úzko súvisí aj jej sankčný charakter – dlžník je sankcionovaný za nedodržanie konkrétnej povinnosti.

Zmluvná pokuta má akcesorický charakter, čo v praxi predstavuje, že dlžník sa zaplatením zmluvnej pokuty neoslobodzuje od dojednaného zmluvného plnenia – neodstupuje od zmluvy, ale stále je zaviazaný plniť primárnu povinnosť. Zo súdnej praxe však vyplýva, že platným odstúpením od zmluvy zanikajú aj všetky vedľajšie záväzky vrátane záväzku na zmluvnú pokutu. Ak však takýto nárok vznikol ešte pred odstúpením od zmluvy z dôvodu jej skoršieho porušenia, nárok na zmluvnú pokutu nezaniká, ale je obmedzený len do doby platného odstúpenia od zmluvy.

Náležitosti zmluvnej pokuty

Ako každý právny úkon, aj tento musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti. Sú nimi predovšetkým:

  • a) Písomná forma.
  • b) Musí byť určená jej výška, resp. spôsob jej určenia (napr. percentuálne určenie, prípadne určiteľnosť zlomkom).
  • c) Presne určená povinnosť, ktorá má byť v prípade porušenia postihnutá zmluvnou pokutou.


V prípade dojednávania zmluvnej pokuty by ste si však mali dávať pozor na jej neprimeranú výšku. V prípade súdneho sporu môže súd výlučne na návrh žalobcu takúto znížiť (hoci v súkromnom práve platí zásada zmluvnej slobody) pričom bude prihliadať hlavne na vzniknutú škodu. Preto v tomto prípade odporúčame kontaktovať profesionála a na základe dohody s ním stanoviť adekvátnu zmluvnú pokutu v súlade s povahou upravovaných práv a povinností. 
Využitie služieb advokáta vám môže napomôcť zmluvnú pokutu „ušiť na mieru“ podľa špecifickej povahy vašej zmluvy a samotných zmluvných povinností.

Zmluvná pokuta a úroky z omeškania

Zmluvná pokuta „nekonzumuje“ úroky z omeškania. To znamená, že ak sa dlžník dostane do omeškania so splnením záväzku, je povinný zaplatiť popri zmluvnej pokute aj úroky z omeškania tak ako ich stanovuje zákon. Čo sa týka zmluvných úrokov, tu je potrebné byť veľmi obozretný pri formulácií zmluvných ustanovení, pretože v mnohých prípadoch by mohlo dôjsť len nesprávnou formuláciou k ich zámene so zmluvnou pokutou.