Kedy nadobúda Vaše rozhodnutie platnosť, právoplatnosť a kedy je vykonateľné? V dnešnom článku Vás prevedieme najdôležitejšími vlastnosťami súdneho rozhodnutia.

Platnosť

Ak ste boli v minulosti stranou sporu alebo stačí, že ste sa zúčastnili verejného pojednávania, pravdepodobne ste na konci počuli z úst sudcu zaznieť „Vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky…“ Táto známa slovná formulácia vyjadruje okrem iného aj samotnú platnosť rozhodnutia –> to znamená, že súd vydávajúci rozhodnutie je týmto viazaný a nemôže ho zmeniť. Nasledovne súd poúča o možnosti odvolania a exekúcie –> tým sa dostávame k objasneniu nasledujúcich pojmov.

Právoplatnosť

Právoplatnosť – túto vlastnosť nadobúda rozsudok momentom kedy už nie je možné voči nemu podať riadny opravný prostriedok – odvolanie. Môže nastať situácia kedy:
–> odvolanie nebude od začiatku prípustné,
–> lehota (ktorá je stanovená zákonom na 15 dní) Vám márne uplynie z dôvodu, že ste nestihli najneskôr v posledný deň lehoty odvolanie podať (nezabudnite však, že táto lehota začína plynúť až nasledujúci deň po doručení písomného vyhotovenia rozsudku),
–> alebo sa práva na podanie odvolania vyslovene vzdáte.

Ak podáte odvolanie, Vaše rozhodnutie nadobúda suspenzívny účinok, čo v praxi znamená, že sa odkladá jeho právoplatnosť a zároveň dochádza k prenosu kompetencií na druho-inštančný súd.

Vykonateľnosť

Vykonateľnosť – vlastnosť, ktorú rozhodnutie nadobúda momentom uplynutia paričnej lehoty (3 dni od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.), a teda lehoty na dobrovoľné plnenie. Inými slovami, vykonateľný rozsudok sa stáva exekučným titulom a do hry vstupuje exekútor, ktorý bude realizovať nútený výkon práva. Vykonateľnosť  však nenadobúdajú automaticky všetky rozhodnutia, ale iba rozsudky, ktoré ukladajú povinnosť plniť v určitej forme. Vykonateľnosť spravidla nastupuje až po právoplatnosti – po možnosti odvolať sa proti rozhodnutiu.


Záverom nášho článku je opätovne poukázať na dôležitosť sledovania jednotlivých lehôt v súdnom procese nakoľko ich márne uplynutie môže mať pre Vás vo výsledku veľmi nepriaznivé následky.
Aj preto je najlepšou voľbou nechať sa v súdnom konaní zastúpiť profesionálom, ktorý Vás bude celým procesom „sprevádzať“ a dohliadne na nezanedbanie, respektíve nezmeškanie žiadneho podstatného procesného úkonu.