Premlčanie je právny inštitút, ktorý zabezpečuje, aby sa nároky a práva uplatňovali v primeranom čase. Právo na uplatnenie nároku alebo práva premlčaním, ktoré nastáva po uplynutí určitého časového obdobia, síce nezaniká, ale v prípade vznesenia námietky premlčania protistranou, vám súd nemôže Vaše právo priznať

Dĺžka premlčacej doby sa líši v závislosti na druhu nároku alebo práva. Vo všeobecnosti to znamená, že ak niekto nesplní svoj záväzok, môžete voči nemu predmetné právo uplatniť súdne v lehote väčšinou od 2 do 10 rokov. Ak nie je nárok alebo právo uplatnené v tomto čase, nezaniká, ale súd vám ho nemôže priznať.

Je dôležité si uvedomiť, že obrana premlčaním nie je automatická a musí byť uplatnené pred súdom – vznesením námietky premlčania. Na premlčanie práva súd neprihliada, pokiaľ nie je v predmetnom konaní námietka premlčania uplatnená. To znamená, že aj keď uplynulo určité časové obdobie, právo alebo nárok môže byť priznaný, ak protistrana včas nevznesie námietku premlčania.

Všeobecná premlčacia lehota je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Právo na náhradu škody sa však napríklad premlčí už za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Ďalším prípadom je právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, ktoré sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. 

Dôležitá je nielen samotná dĺžka premlčacej doby, ale aj presné stanovenie jej začiatku.

Tiež je dôležité zdôrazniť, že niektoré nároky alebo práva môžu mať špeciálne podmienky týkajúce sa premlčania, ktoré sa líšia od bežného obdobia premlčania.

V záverečnom slove možno povedať, že inštitút premlčania práva je dôležitou súčasťou slovenského právneho poriadku a zabezpečuje, aby sa práva a nároky uplatňovali v primeranom čase. Je dôležité poznať obdobie premlčania v príslušnej oblasti práva a ak je to potrebné, uplatniť právo alebo nárok včas. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa premlčania práva je vždy najlepšie konzultovať so skúseným právnikom, ktorý Vám pomôže zabezpečiť si správnu ochranu Vašich práv.