V dnešnom článku Vám priblížime priebeh dedičského konania krok za krokom. Hoci nejde o veľmi pozitívnu tému, pokladáme za dôležité a v konečnom dôsledku praktické mať určité právne povedomie aj v tejto sfére, nakoľko ide o jedno z najrozsiahlejších a najbežnejších mimosporových konaní, v ktorom sa ako fyzická osoba môžete ocitnúť.

Ako začína dedičské konanie?

Na úvod je dôležité poznamenať, že dedičské konanie po poručiteľovi začne vždy – ide o obligatórne konanie a teda každé dedičstvo sa musí prejednať. Samotný priebeh a výsledok konania bude daný okolnosťami ako predmet dedičstva a okruh dedičov.

V tomto konaní sa uplatňuje princíp oficiality, čo znamená, že sa  začína  z  úradnej povinnosti, len čo sa súd dozvie, že fyzická osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.  Je ho však možné začať aj na návrh, na ktorý je oprávnený výlučne dedič. Ak by sme hovorili o iných osobách, ktoré môžu mať na prejednaní dedičstva určitý právny záujem – išlo by iba o podnet.

Mechanizmus je teda nasledovný

Príslušný matričný úrad vydá úmrtný list à príslušnému okresnému súdu doručí oznámenie o úmrtí (má voči nemu notifikačnú povinnosť) à súd vydá poverenie, ktorým poverí notára ako súdneho komisára na prejednanie dedičstva (spravidla notár v obvode súdu) à začína sa  prvá fáza a to predbežné vyšetrenie.

Hoci zákon používa formuláciu „súd“ pri jednotlivých úkonoch, tieto vykonáva notár ako súdny komisár na základe už zmieneného poverenia. Existujú však zákonom dané výnimky – napr. notár nerozhoduje o samotnom začatí dedičského konania.

Predbežné vyšetrenie alebo aj lustrácia spočíva v základných úkonoch, ktorými notár po poverení „zbiera“ všetky podklady a údaje o poručiteľovi pre ďalší postup v konaní – ide najmä o:

  • – Zisťovanie okruhu dedičov
  • – Zisťovanie celkového majetku
  • – Vykonáva dožiadanie iným subjektom ako napr. kataster, banky, Sociálna poisťovňa, obchodný register…
  • – Zisťuje existenciu závetu
  • – V prípade potreby vykonáva neodkladné úkony, ktoré smerujú na ochranu dedičstva, kým sa o ňom nerozhodne (napr. zákaz vyplácania peňažných prostriedkov ako pokyn adresovaný banke)
  • – Ustanovenie správcu dedičstva – môže to byť aj niektorý z dedičov

Ak však nastane situácia, že po poručiteľovi neexistuje žiaden majetok – konanie sa de facto ani neotvára a je uznesením zastavené.

Taktiež sa konanie neotvára v prípade ak poručiteľ zanechal iba majetok nepatrnej hodnoty – v tomto prípade pôjde iba o administratívne konanie v rámci ktorého bude vydaný majetok. Zaujímavosťou je, že takýto majetok môže byť vydaný tomu, kto sa postaral o pohreb bez toho, aby daná osoba bola poručiteľovým dedičom. S týmto úkonom však musí súhlasiť sám vybavovateľ pohrebu, ale aj dedičia poručiteľa.

Jeden z významných právnych úkonov, ktoré notár ako súdny komisár musí vykonať je upovedomenie o dedičskom práve – v praxi to znamená, že osoba sa dozvie, že je dedičom, nakoľko uznesenie o začatí konania o dedičstve sa nedoručuje. Dedič je upovedomený o jeho právach a povinnostiach – napr. o možnosti dedičstvo odmietnuť a následkoch s tým spojených avšak pozor, lehota na odmietnutie dedičstva je jeden mesiac a plynie od upovedomenia. Z judikatúry vyplýva, že môže byť predlžená kým ešte neuplynula a to z objektívnych závažných dôvodov ako napr. zdravotný stav dediča.

Prejednanie a rozhodnutie

Notár ako súdny komisár nariadi ústne dedičské pojednávanie, ktoré je neverejné. Toto pojednávanie neprebieha na súde, ale v kancelárii notára pričom sa nevyhotovuje ani zvukový záznam. Zákon presne stanovuje, kedy sa pojednávanie nariadiť musí a kedy to potrebné nie je – napr. ak je nesporné, že existuje len jeden dedič a notár mu len potvrdí nadobudnutie majetku po poručiteľovi.

Dedičské konanie sa končí rozhodnutím vo forme uznesenia, ktoré vydáva notár pod hlavičkou súdu, ale vo svojom mene. Toto uznesenie však musí nadobudnúť právoplatnosť – je voči nemu možné podať opravný prostriedok vo forme odvolania.

Ak sa po právoplatne skončenom dedičskom konaní objaví neprededený majetok poručiteľa, začne sa dodatočné dedičské konanie, v ktorom sa však už nebude nanovo riešiť otázka okruhu dedičov. Existuje však výnimka a tou je, že by sa objavil dedič, na ktorého sa doposiaľ neprihliadalo pre jeho neznámy pobyt. Je však dôležité podotknúť, že ak by sa dodatočne objavili iba dlhy poručiteľa – takéto dodatočné dedičské konanie sa neuskutoční.

Počas dedičského konania však môžu nastať rôzne spory, či už v otázke okruhu dedičov, predmetu dedenia, dedičského titulu a teda existencie a platnosti závetu, alebo aj vo vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré ku tomuto konaniu neodmysliteľne patrí v prípade, že poručiteľ žil v manželskom zväzku.

Aj preto je vhodné si pre prípadné konflikty, ktoré už aj tak neľahký proces dedičského konania ešte viac sťažujú, vybrať advokáta ako dôvernú osobu, ktorá dohliadne na priebeh celého dedičského konania, ktoré sa deje pod záštitou notára ako súdneho komisára.