Žaloba klienta pre pohľadávku z úveru

Klient sa ocitol v ťažkej životnej situácii, vplyvom čoho bol nútený vziať si úver, ktorý po čase nezvládal splácať. Poskytovateľ úveru klienta najskôr opakovane, ale neúspešne vyzýval k úhrade pohľadávky, následkom čoho bolo uplatnenie pohľadávky na súde a klientova žiadosť adresovaná nám, v ktorej požiadal o zastúpenie v predmetnom súdnom konaní.

  • Rok: 2020
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: vymáhanie pohľadávok

Riešenie​

Na základe našich bohatých znalostí a skúseností v oblasti spotrebiteľských úverov a skutočnosti, že právna úprava spotrebiteľských úverov je v posledných rokoch výrazne naklonená v prospech ochrany spotrebiteľa sa nám podarilo nájsť v predmetnej úverovej zmluve pochybenie poskytovateľa úveru, dôsledkom čoho bolo prehlásenie úverovej zmluvy za neplatnú. Ďalej sme v danom prípade skúmali premlčaciu dobu na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré bolo v súdnom konaní vďaka poskytnutému úveru a klientovmu nesplácaniu namietané v klientov neprospech, avšak podarilo sa nám preukázať uplynutie premlčacej doby,  čím v spojení s neplatnosťou úverovej zmluvy bola žaloba zamietnutá v takmer plnej výške.

Neúspech poskytovateľa úveru vo svojej žalobe a jej zamietnutie mali pozitívny dôsledok pre klienta –  poskytovateľ úveru musel klientovi zaplatiť náklady právneho zastúpenia, čím sa klient zbavil povinnosti zaplatiť predmetnú pohľadávku a rovnako poskytovateľ úveru bol zaviazaný zaplatiť náklady klientovho právneho zastúpenia, v dôsledku čoho nevznikli klientovi žiadne náklady.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám