Nazaplatená odmena za vykonané práce

Klient na základe ústnej/písomnej dohody vykonal pre známeho práce za dohodnutú odplatu, ktorú však známy aj po opakovanom upozornení nezaplatil. Po každom upozornení dlžník sľuboval, že predmetnú pohľadávku zaplatí, avšak nikdy k reálnemu zaplateniu nedošlo, na základe čoho sa klient obrátil na nás so žiadosťou o pomoc.

  • Rok: 2020
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: občianske právo

Riešenie​

Po prevzatí klientovho prípadu sme sa v prvom rade oboznámili s pohľadávkou preštudovaním všetkých dôležitých skutočností a podkladov, najmä právnym dôvodom vzniku pohľadávky, lehotou splatnosti pohľadávky, jej zabezpečením, dĺžkou omeškania dlžníka a skutočnosťou, či pohľadávka nie je premlčaná, a napokon sme analyzovali možnosti vymoženia pohľadávky od dlžníka. Po pozitívnom zvážení vymožiteľnosti tejto pohľadávky sme preverili bonitu dlžníka, teda sme lustrovali dlžníka, či má vôbec zmysel pohľadávku vymáhať. Lustráciou sme zistili, že dlžník je vo finančných problémoch a zbavuje sa majetku, aby sa predmetná pohľadávka stala nevymožiteľnou.

Z dôvodu dlžníkovho úmyslu poškodiť klienta zbavením sa majetku, sme nepristúpili k mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávky formou mimosúdnej dohody s dlžníkom, ale vykonali sme všetky kroky k čo najrýchlejšiemu súdnemu uplatneniu pohľadávky, pričom sme zvolili cestu upomínacieho  konania z dôvodu rýchlosti konania a nižším nákladom t.j. súdny poplatok je v tomto prípade len vo výške 50% z celkovej sumy.

Po súdnom konaní nás opäť kontaktoval dlžník s úmyslom mimosúdnej dohody a úhrady pohľadávky, na čo sme boli ochotní pristúpiť za podmienky poskytnutia záruk. Predmetné záruky dlžník neposkytol, nakoľko jeho úmyslom nebolo zaplatenie pohľadávky ale získanie čo najdlhšieho času na rozpredanie majetku. Vďaka našej duchaprítomnosti sme bezodkladne  uplatnili pohľadávku exekučne, vďaka čomu začalo nami iniciované exekučné konanie, dlžník majetok nestihol rozpredať a exekútor vymohol pohľadávku takmer v plnej výške spolu s úrokmi z omeškania. Rovnako boli exekútorom vymožené všetky náklady vrátane súdneho a exekučného konania, čím klientovi nevznikli žiadne náklady a tieto po vymožení boli bezodkladne zaslané na dohodnutý účet.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám